บทบาทของนักเรียน

บทบาทของนักเรียนในการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้
                   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546 : 7) ได้ให้ข้อเสนอ
สำหรับนักเรียนในการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ไว้ดังนี้
                   1. พยายามค้นพบสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเอง
                   2. ใช้หลักการต่างๆ ใช้ทักษะการสังเกต การใช้เครื่องมือ การดำเนินการทดลอง การบันทึกข้อมูล การอภิปรายและการสรุป ซึ่งนำไปสู่การคิดและหลักเกณฑ์ที่สำคัญของบทเรียน
                   3. แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีอิสระและมีเหตุผล
                   4. พูด ซักถามหรือโต้แย้งในสิ่งที่นักเรียนเชื่อมั่นและมีเหตุผล
                   ส่วนบทบาทหน้าที่ของผู้เรียนสรุปได้ว่าต้องเป็นผู้สืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเองใช้
ความคิดหาความสัมพันธ์ของสิ่งที่พบเห็น พูดแสดงความคิด อภิปรายในเรื่องที่เรียน